Ambachtelijk maatwerk voor elk budget

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Linde Maatwerk: Linde Maatwerk, Dorpstraat 7 7958 RK Koekange KvK: 65859715.
  2. Opdrachtgever: een ieder die met Linde Maatwerk een overeenkomst aangaat.

M

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Linde Maatwerk en een opdrachtgever waarop Linde Maatwerk deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Linde Maatwerk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De opdrachtgever die eenmaal met deze voorwaarden akkoord is gegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op een later met Linde Maatwerk gesloten overeenkomst akkoord te zijn gegaan.


Artikel 3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen van Linde Maatwerk zijn vrijblijvend, voorzover in de aanbieding geen termijn voor aanvaarding is gesteld. 

3.2 Linde Maatwerk is slechts gebonden aan offertes indien en voor zover de opdrachtgever hier binnen 30 dagen schriftelijk mee akkoord is gegaan.

3.3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en door Linde Maatwerk verrichte opmetingen. De opdrachtgever is verplicht om mededeling te doen van feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op deze gegevens of de werkzaamheden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Linde Maatwerk zal de overeenkomst naar inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Linde Maatwerk heeft het recht werkzaamheden uit te laten voeren door een derde, indien dit naar zijn inzicht benodigd is voor een goede en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

4.3 De opdrachtgever is gehouden alle door Linde Maatwerk opgevraagde of de voor een goede uitoefening van de werkzaamheden noodzakelijke informatie tijdig te verstrekken. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft Linde Maatwerk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten, volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.4 Linde Maatwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheden voor hem kenbaar moesten zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Linde Maatwerk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.Artikel 5. Contractduur en uitvoeringstermijn

5.1 Overeengekomen termijnen en levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij hier schriftelijk en uitdrukkelijk vanaf is geweken. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Linde Maatwerk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Linde Maatwerk de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Linde Maatwerk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Linde Maatwerk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2 Alle door Linde Maatwerk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Linde Maatwerk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1 De vorderingen van Linde Maatwerk op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Linde Maatwerk feiten of omstandigheden bekend worden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen;

8.2 In de genoemd geval is Linde Maatwerk bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Één en ander onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Linde Maatwerk behoudt zich het eigendom voor van alle door hem geleverde zaken, totdat de koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Artikel 10. Gebreken en klachttermijn

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Linde Maatwerk. 

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Linde Maatwerk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Artikel 11. Honorarium

11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 

11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 

11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Linde Maatwerk, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 

11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 

11.6 Indien Linde Maatwerk met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Linde Maatwerk niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Linde Maatwerk mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Linde Maatwerk kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen. Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Linde Maatwerk aan te geven wijze. 

12.2. Indien niet anders overeengekomen dient de opdrachtgever bij opdracht 50% van het totaal bedrag te voldoen aan Linde Maatwerk.

12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

12.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Linde Maatwerk en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Linde Maatwerk onmiddellijk opeisbaar zijn.Artikel 13. Incassokosten

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

13.2 Handelt opdrachtgever niet in de uitvoering van een beroep of bedrijf, dan worden de redelijke kosten berekend volgens artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij tenminste het aldaar opgenomen minimumbedrag van €40,- verschuldigd zal zijn.

13.3 Handelt opdrachtgever in de uitvoering van een beroep of bedrijf, dan worden de redelijke kosten gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €65,-.Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Indien Linde Maatwerk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

a. De aansprakelijkheid van Linde Maatwerk, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Linde Maatwerk beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

c. In afwijking van hetgeen hierboven in sub b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

d. Linde Maatwerk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.2 Linde Maatwerk is niet aansprakelijk voor schade indien producten van Linde Maatwerk worden blootgesteld aan uitzonderlijke luchtvochtigheid of droogte, of de gevolgen verwacht mogen worden van een natuurproduct als hout.Artikel 15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Linde Maatwerk geen invloed kan uitoefenen en waardoor Linde Maatwerk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

15.2 Linde Maatwerk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Linde Maatwerk zijn verbintenis had moeten nakomen. 

15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Linde Maatwerk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Linde Maatwerk niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

15.4 Indien Linde Maatwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 16. Geschillen

16.1 Op alle overeenkomsten met Linde Maatwerk is met uitsluiting van al het ander recht uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Handelt de opdrachtgever in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Linde Maatwerk. Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden.

17.1 De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.lindemaatwerk.nl